Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình

Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý các quỹ tại địa bàn quận Ba Đình theo quy định của pháp luật. Xem thêm